Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

WRATISLAVIA ANTIQUA
TOM 2

ŚREDNIOWIECZNY ŚLĄSK I CZECHY
CENTRUM ŚREDNIOWIECZNEGO MIASTA
WROCŁAW A EUROPA ŚRODKOWA

SPIS TREŚCI
Program konferencji 5
KRZYSZTOF WACHOWSKI
  Słowo wstępne 9
JERZY PIEKALSKI
  Centrum średniowiecznego miasta jako problem badawczy archeologa 11
  Das Zentrum der mittelalterlichen Stadt ais archaologisches Forschungsproblem 15
MARTIN JEŹEK
  Archeologia na rynku małego miasta w Czechach 21
  Die Archaologie auf dem Ring der kleinen Stadt in Bóhmen 43
HANS-GEORG STEPHAN
  Das Zentrum mittelaltericher Stadte und Stadtwiistungen in Niedersachsen, Westfalen und Hessen 47
  Centrum średniowiecznych miast na pograniczu Dolnej Saksonii, Westfalii i Hesji 72
BOGUSŁAW KRASNOWOLSKI
  Z badań nad urbanistyką Krakowa i miast Ziemi Krakowskiej 75
  Zur Erforschung des Stadtebaus in Krakau und Kleinpolen 93
BOŻENA DZIEDUSZYCKA, WOJCIECH DZIEDUSZYCKI
  Przemiany urbanistyczne centrum małych miast w świetle badań nad średniowieczną Kruszwicą 97
  Stadtebauliche Verwandlungen von Zentren der Kleinstadte im Lichte der Forschungen des mittelalterlichen Kruszwica 110
SEBASTIAN BRATHER
  "Grundungsstadte" oder Ausbau slawischer Siedlungen? Die Aussagekraft der hochmittelalterlichen Bodenfunde zum Verhaltnis von Slawen und Deutschen 113
  "Zakładanie" miast czy rozbudowa osad słowiańskich? Możliwości interpretacji relacji Słowian i Niemców w oparciu o średniowieczne źródła wykopaliskowe 126
MATEUSZ GOLIŃSKI
  Ku rekonstrukcji pierwotnych funkcji Tyńskiego Dworu w Pradze 127
  Zur Rekonstruktion der urspriinglichen Funktionen des Teinhofs in Prag 137
MATEUSZ GOLIŃSKI
  Praski Tyn wobec skutków XIII-wiecznej transformacji miasta 139
  Die stellung des prager Teins gegeniiber der Stadtverwandlung im 13. Jh 145
MACIEJ TRZCIŃSKI
  Urządzenia penitencjarne w krajobrazie średniowiecznych i nowożytnych miast Dolnego Śląska 147
  Strafeinrichtungen im Landschaftsbild der mittelalterlichen und neuzeitlichen Stadte Niederschlesiens 156
BARBARA SCHOLKMANN
  Von der Peripherie zum Zentrum. Zum Stand der archaologischen Erforschung siidwestdeutscher Stadte des Mittelaltcrs 159
  Od peryferii do centrum. Stan archeologicznych badań średniowiecznych miast południowo-zachodnich Niemiec 179
ANDREAS KÓNIG
  Der romanische Briickenmarkt in Hóxter an der Weser 181
  Romański targ przy moście w Hóxter nad Wezerą 190
LADISLAV HRDLIĆKA
  Centrum ranę stredoveke Prahy 191
GRAŻYNA NAWROLSKA
  Centrum średniowiecznego Elbląga 215
  Das Zentrum des mittelalterlichen Eibing 225
MARIAN RĘBKOWSKI
  Centrum lokacyjnego Kołobrzegu 227
  Zentrum der Lokationsstadt Kolberg 234
CEZARY BUŚKO
  Rynek - centrum średniowiecznego Wrocławia 235
  Der Gro e Ring - Zentrum des mittelalterlichen Breslau 244
TOMASZ PŁONKA, ANDRZEJ WIŚNIEWSKI
  Zachodnia i północna pierzeja bloku śródrynkowego rynku wrocławskiego w świetle badań w latach 1995-1996 245
  Die Nord- und Siidseite des Rathausgebaudeblockes in Breslau 256
ROLAND MRUCZEK
  Kurzy Targ we Wrocławiu. Uwagi o pierwotnym planie miasta 259
  Der Hiihnermarkt in Breslau. Bemerkungen zum urspriinglichen Stadtplan 277
ALDONA ANDRZEJEWSKA
  Rozplanowanie przestrzenne średniowiecznego i nowożytnego rynku bytomskiego w świetle najnowszych badań archeologicznych 279
  Raumliche Planung des mittelalterlichen und neuzeitlichen Marktcs in Beuthen im Lichte der neuesten archaologischen Forschungen 288
KAREŁ NOVAĆEK, RADEK SIROKY
  Namesti v Plzni ve stfedoveku a ranem novovcku 291
  Das Stadtgebiet von Plzeń (Westbóhmen) im Mittelalter und in der fruhen Neuzeit 297
ZDENEK DRAGOUN
  Romanske kvadrikove domy v Praze 299
  Romanische Hauser in Prag 309
WALDEMAR KOMOROWSKI
  Kamienice i pałace rynku krakowskiego w średniowieczu 311
  Biirgerhauser und Schlósser des krakauer Marktes im Mittelalter 328
RAFAŁ CZERNER, CZESŁAW LASOTA
  Średniowieczne murowane obiekty handlowe na rynku wrocławskim 331
  Mittelalterliche gemauerte Bauten auf dem breslauer Ring 345
MAŁGORZATA CHOROWSKA, CZESŁAW LASOTA
  Zabudowa rynku świdnickiego do połowy XVI wieku 349
  Bebauung des schweidnitzer Marktes bis zur Mitte des 16. Jh 366
JAN KLAPSTE
  Rynek - Platz - namesti 369
Zdzisław Wiśniewski
  O firmie "AKME" 375
  Spis treści 377

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail