Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

ULICE ŚREDNIOWIECZNEGO WROCŁAWIA

STREETS IN MEDIEVAL WROCŁAW

SPIS TREŚCI TOMU 11
I. Wstęp (Jerzy Piekalski)
11
II. Geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji lewobrzeżnego osadnictwa Wrocławia (Janusz Badura)
15
III. Struktura osadnicza i drogi Wrocławia przed wytyczeniem regularnej sieci ulic (Jerzy Piekalski) 47
IV. Ulice późnośredniowiecznego Wrocławia w świetle źródeł pisanych (Mateusz Goliński) 57
V. Regularna sieć ulic. Powstanie i przemiany do początku XIV w. (Małgorzata Chorowska) 67
VI. Stratygrafia nawarstwień i konstrukcje ulic (Paweł Konczewski, Jerzy Piekalski) 91
VII. O zabudowie murowanej w pierzejach Rynku i ulic (Małgorzata Chorowska, Czesław Lasota) 159
VIII. Kultura materialna publicznej przestrzeni miasta w świetle zabytków ruchomych 179
IX. Obraz ulicy w przestrzeni publicznej średniowiecznego Wrocławia. Próba podsumowania (Jerzy Piekalski) 407
Źródła i literatura 413
Summary: The Streets of Medieval Wrocław 429

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail