Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

NEKROPOLE ŚREDNIOWIECZNEGO
I WCZESNONOWOŻYTNEGO WROCŁAWIA

THE NECROPOLIS IN THE MEDIEVAL AND EARLY MODERN WROCŁAW

SPIS TREŚCI TOMU 15
1. Wstęp
7
I. Problem najstarszych pochówków we Wrocławiu przedlokacyjnym
17
II. Miejsca pochówków
21
1. Pochówki w kościołach
1.1 Katedra św. Jana Chrzciciela
1.2 Kolegiata Krzyża Świętego
1.3 Mauzolea książąt piastowskich
1.4 Kościoły parafialne
1.5 Kościoły klasztorne
1.6. Kościoły przyszpitalne
1.7. Kościoły cmentarne
21
21
30
31
34
42
49
50
2. Pochówki w claustrum
57
3. Pochówki na cmentarzach
3.1 Lokalizacja cmentarzy
3.2 Organizacja przestrzeni cmentarza
3.3 Jamy grobowe
3.4 Ułożenie zmarłych
3.5 Konstrukcje w jamach grobowych
3.6 Pochówki podwójne i zbiorowe
3.7 Wyposażenie
3.8 Architektura sepulkralna
3.9 "Życie na cmentarzu"
58
58
76
78
79
84
87
91
98
103
4. Cmentarze innowierców
107
5. Cmentarz dla skazańców
108
III. Kondycja fizyczna dawnych wrocławian
111
IV. Rozwój obrządku pogrzebowego we Wrocławiu
115
Katalog wrocławskich kościołów i kaplic 131
Literatura 207
Summary: The necropolis in the medieval and early modern Wrocław 217

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail