Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

WRATISLAVIA ANTIQUA
TOM 4

OD NEOLITYCZNEO OBOZOWISKA
DO ŚREDNIOWIECZNEJ WSI
BADANIA ARCHEOLOGICZNE WE WROCŁAWIU - PARTYNICACH

SPIS TREŚCI
LECH LECIEJEWICZ
  Wstęp 5
  Einleitung 6
ANDRZEJ KOSICKI
  Dzieje badań i środowisko naturalne 7
  Forschungsgeschichte und natiirliche Umwelt 10
ANNA KULCZYCKA-LECIEJEWICZOWA
  Neolityczni użytkownicy stanowiska 17
  Neolithische Benutzer der Fundstelle 22
BARBARA BUTENT-STEFANIAK
  Osadnictwo wczesnego okresu epoki brązu 35
  Die Besiedlung der friihen Bronzezeit 39
JAROSŁAW BRONOWICKI
  Stanowisko 6 we Wrocławiu-Partynicach w świetle materiałów kamiennych 52
  Die Fundstelle in Wrocław-Partynice im Lichte der Steinfunde 58
ANDRZEJ MIERZWIŃSKI
  Znaleziska cyklu łużyckiego 64
  Fundę des Lausitzer Kreises 68
ANDRZEJ KOSICKI
  Osadnictwo okresu przedrzymskiego 70
  Besiedlung der vorrómischen Eisenzeit 86
JUSTYNA KOLENDA
  Osada wczesnośredniowieczna 108
  Die fruhmittelalterliche Siedlung 142
MARTA MŁYNARSKA-KALETYNOWA
  Partynice - wieś na zapleczu średniowiecznego Wrocławia 180
  Partynice - ein Dorf im Hinterland des mittelalterlichen Wrocław/Breslau 186

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail