Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

RYTM ROZWOJU MIASTA NA KULTUROWYM POGRANICZU

STUDIUM STREFY PLACU NOWY TARG WE WROCŁAWIU

The Rythm of the City Development at the Cultural Frontier

Study of Nowy Targ Square Zone in Wrocław

Zawartość tomu 23

Spis treści
CZĘŚĆ 1
I. Wstęp (J. Piekalski) 11
II. Geograficzne, militarno-polityczne i gospodarcze uwarunkowania lokalizacji Wrocławia
(K. Marcinkiewicz, J. Piekalski)
15
III. Przemiany zagospodarowania terenu w fazach protomiejskich (K. Marcinkiewicz, J. Piekalski) 21
IV. Plac Nowy Targ w średniowieczu i wczesnej nowożytności
141
1. Geneza i datowanie placu Nowy Targ (K. Marcinkiewicz, J. Piekalski) 141
2. Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle stratygrafii nawarstwień
(K. Marcinkiewicz, J. Piekalski)
152
3. Przemiany placu w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych w świetle źródeł pisanych (M. Goliński) 195
4. Analiza architektoniczna przemian zabudowy wokół placu Nowy Targ w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych (M. Małachowicz) 210
V. Dom i jego wyposażenie 219
1. Konstrukcje i wielkość budynków (J. Piekalski) 219
2. Elementy wyposażenia wnętrz mieszkalnych (K. Wieczorek-Kańczura) 258
3. Oświetlenie (K. Wieczorek-Kańczura) 261
4. Między kuchnią a stołem 272
5. Analiza technologiczno-funkcjonalna żelaznych noży (B. Miazga) 400
6. Analiza surowcowa wybranych zabytków drewnianych (E. Roszyk, J. Szajt) 444
VI. Handel i wymiana 449
1. Monety (P. Duma, B. Paszkiewicz) 449
2. Plomby ołowiane (P. Duma) 488
3. Cechy i liczmany (P. Duma) 495
4. Nowa postać handlu (XIII–XV wiek). Przykład Wrocławia (B. Paszkiewicz, K. Wachowski) 500
VII. Znajomość pisma w późnośredniowiecznym Wrocławiu

539
CZĘŚĆ 2
VIII. Militaria (L. Marek) 563
1. Wstęp 563
2. Oporządzenie jeździeckie 563
3. Broń miotająca 605
4. Broń biała 622
5. Broń drzewcowa 641
6. Broń obuchowa 642
7. Uzbrojenie ochronne 644
8. Elementy uzbrojenia na akwamanili z placu Nowy Targ 652
9. Podsumowanie 657
10. Średniowieczna produkcja broni i elementów uzbrojenia w świetle metalograficznych badań wybranych zabytków
(B. Miazga)
664
IX. Bulla papieża Benedykta XI (B. Paszkiewicz) 713
X. Akcesoria pielgrzymie i dewocjonalia (J. Sawicki, K. Wachowski) 719
1. Stan badań 719
2. Znaki pielgrzymie 720
3. Znaki pielgrzymie a dzbanuszki typu Hansekanne 731
5. Dewocjonalia 738
6. Pielgrzymka pokutna – fałszerstwa znaków pielgrzymich 743
7. Organizacja pielgrzymek w średniowiecznym Wrocławiu 744
XI. Rzemiosło skórnicze i jego produkty
747
1. Rzemiosła skórnicze (M. Konczewska) 747
2. Odzież skórzana – obuwie, patynki, rękawice i inne elementy ubioru (M. Konczewska) 794
3. Wyniki badań spektralnych średniowiecznych zdobionych zabytków skórzanych (B. Miazga) 850
4. Wyniki gatunkowej ekspertyzy zabytków skórzanych (T. Radek) 872
XII. Tekstylia (Ł. Antosik, J. Maik, A. Rybarczyk, J. Słomska, E. Wtorkiewicz-Marosik) 875
1. Wstęp 875
2. Materiały 875
3. Podsumowanie 905
XIII. Akcesoria stroju (J. Sawicki) 905
1. Wprowadzenie 905
2. Stan badań 905
3. Chronologia i struktura placu Nowy Targ a rozmieszczenie zabytków 906
4. Konstrukcja przedmiotów 911
5. Sposoby produkcji i techniki wykonywania ornamentów 918
6. Analiza zabytków 923
7. Podsumowanie 974
XIV. Pierścionki (K. Wachowski) 975
1. Forma 975
2. Chronologia 979
3. Problem miejscowej wytwórczości 979
4. Symbolika 979
XV. Podkowy (K. Jaworski, S. Rodak) 981
1. Wprowadzenie 981
2. Przynależność typologiczna podków z placu Nowy Targ i rozważania chronologiczne 984
3. Uwagi końcowe 986
XVI. Higiena (K. Wachowski) 989
XVII. Gry i zabawy (I. Gomułka) 993
1. Miniatury przedmiotów codziennego użytku 993
2. Zabawki wpływające na rozwój ruchowy i manualny dziecka 1014
3. Elementy gier 1027
4. Instrumenty 1037
5. Podsumowanie 1046
XVIII. Zabytki kamienne 1049
1. Funkcje wyrobów kamiennych – handel i rzemiosło (E. Lisowska) 1049
2. Charakterystyka petrograficzna zabytków kamiennych (P. Gunia) 1060
XIX. Pochówek dziecka w przestrzeni mieszkalnej. Problem obecności szczątków ludzkich w obiektach osadniczych
(P. Duma)
1075
1. Pochówek dziecka w naczyniu 1075
2. Zagadkowe znaleziska szczątków ludzkich z placu Nowy Targ na tle porównawczym 1078
XX. Zwierzęta w średniowiecznym Wrocławiu. Problem struktury konsumpcji mięsa (A. Chrószcz, M. Janeczek, E. Pasicka) 1083
1. Wstęp 1083
2. Materiały i metody 1084
3. Omówienie wyników i dyskusja 1085
4. Wnioski 1111
XXI. Dynamika przemian osadniczych i kulturowych. Zakończenie (J. Piekalski, K. Wachowski) 1113
Bibliografia 1119
Summary 1179
  Table of Contents 1177
  The Rythm of the City Development at the Cultural Frontier. Study of The Nowy Targ Square Zone in Wrocław 1181
Afiliacje 1215
Tabele i plany (materiały dodatkowe do poszczególnych rozdziałów, kompresja 7zip)
Rozdział III (1.7MB)
Rozdział V (3.9MB)
Rozdział VI.4.c (824KB)
Rozdział VII (160KB)
Rozdział VIII (783MB)
Rozdział X (94KB)
Rozdział XI (1.8MB)
Rozdział XII (87KB)
Rozdział XIII (1.2MB)
Rozdział XIV (179KB)
Rozdział XV (505KB)
Rozdział XVII (1.0MB)
Rozdział XVIII.1 (123KB)
Rozdział XX (1.4MB)

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2024 :: e-mail