Instytut Archeologii :: Wydział NHiP :: Uniwersytet Wrocławski

ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE NIECZYSTOŚCI W MIASTACH STREF
BAŁTYCKIEJ I SUDECKO-KARPACKIEJ W XIII-XVI WIEKU

WATER SUPPLY AND WASTE DISPOSAL IN CITIES OF THE BALTIC
AND SUDETEN-CARPATIANS ZONES IN THE 13TH-16TH CENTURIES

SPIS TREŚCI TOMU 14
1. Wstęp
1.1. Cel i zakres pracy
1.2. Baza źródłowa
1.3. Struktura pracy
7
7
9
10
2. Zaopatrzenie w wodę i usuwanie nieczystości w czasach antycznych - zarys problemu
2.1. Starożytność
2.2. Czasy przełomu
11
11
15
3. Woda
3.1. Źródła wody
3.2. Jakość wody
3.3.Zapotrzebowanie na wodę
3.4. Studnie czerpalne
3.4.1. Terminologia ciesielska
3.4.2. Studnie wczesnośredniowieczne
3.4.3. Konstrukcja
3.4.4. Chronologia
3.4.5. Lokalizacja studni
3.4.6. Funkcjonowanie studni
3.5. Wodociągi
3.5.1. Początki wodociągów
3.5.2. Sieć wodociągowa na terenie miast
3.5.3. Budowniczowie wodociągów
17
17
19
19
20
20
22
24
35
37
39
40
42
57
4. Nieczystości
4.1. Źródła nieczystości
4.2. Usuwanie nieczystości
4.3. Rola służb miejskich w usuwaniu nieczystości
4.4. Latryny
4.4.1. Konstrukcja
4.4.2. Chronologia
4.4.3. Lokalizacja latryn
4.4.4. Oczyszczanie
4.5. Dreny i rynsztoki
4.5.1. Funkcjonowanie studni
4.5.2.Urządzenia odwadniające
4.5.1. Początki wodociągów
4.5.2. Rynsztoki
60
60
61
64
65
65
74
75
79
81
81
84
5. Zakończenie
86
6. Katalog zabytków
6.1. Studnie czerpalne
6.2. Studnie wodociągowe
6.3. Wodociągi
6.4. Latryny
6.5. Dreny i rynsztoki
88
88
98
100
105
117
7. Literatura
124
Water supply and waste disposal in cities of the Baltic and Sudeten-Carpatians zones in the 13th.16th centuries. Summary 131

Aktualizacja strony: 21.11.2018 r. :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2015 :: e-mail